converse

converse
I
[΄kɔnvə:s]
1. n հակառակ (դրույթ), հակադիր. մաթ. հակադարձ թեորեմ.
2. a հակառակ, հակադարձ That is the converse of what I said Դա իմ ասածի հակառակն է
II
[kən΄və:s] v զրուցել, խոսել. converse with smb մեկի հետ զրուցել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Converse — Rechtsform Tochtergesellschaft Gründung 1908 Sitz North Andover …   Deutsch Wikipedia

 • Converse — may refer to: Converse accident, a type of logical fallacy Conversion (linguistics), a kind of word formation Converse (logic), a concept in logic Religious conversion, the adaption of a new religious belief Converse (shoe company), an American… …   Wikipedia

 • converse — ● converse adjectif et nom féminin (latin conversa, de convertere, convertir) Dans la logique aristotélicienne, se dit d une proposition dont la place du sujet et la place de l attribut ont été interverties par rapport à une autre proposition.… …   Encyclopédie Universelle

 • Converse — Converse, IN U.S. town in Indiana Population (2000): 1137 Housing Units (2000): 548 Land area (2000): 0.890786 sq. miles (2.307125 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.890786 sq. miles (2.307125 sq …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Converse — Con*verse (k[o^]n*v[ e]rs ), v. i. [imp. & p. p. {Conversed}; p. pr. & vb. n. {Conversing}.] [F. converser, L. conversari to associate with; con + versari to be turned, to live, remain, fr. versare to turn often, v. intens. of vertere to turn See …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Converse — Con verse, n. 1. Frequent intercourse; familiar communion; intimate association. Glanvill. [1913 Webster] T is but to hold Converse with Nature s charms, and view her stores unrolled. Byron. [1913 Webster] 2. Familiar discourse; free interchange… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Converse, IN — U.S. town in Indiana Population (2000): 1137 Housing Units (2000): 548 Land area (2000): 0.890786 sq. miles (2.307125 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.890786 sq. miles (2.307125 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Converse, LA — U.S. village in Louisiana Population (2000): 400 Housing Units (2000): 202 Land area (2000): 2.131506 sq. miles (5.520575 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 2.131506 sq. miles (5.520575 sq. km) FIPS …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Converse, TX — U.S. city in Texas Population (2000): 11508 Housing Units (2000): 4009 Land area (2000): 6.329015 sq. miles (16.392073 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 6.329015 sq. miles (16.392073 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • converse — [adj] opposite antipodal, antipodean, antithetical, contradictory, contrary, counter, counterpole, different, reverse, reversed, transposed; concept 564 Ant. complementary, equal, same, similar converse [n] opposite antipode, antipole, antithesis …   New thesaurus

 • Converse — Con verse, a. [L. conversus, p. p. of convertere. See {Convert}.] Turned about; reversed in order or relation; reciprocal; as, a converse proposition. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”